www.FinlandNature.com by Stephen Mifsud SlideshowSky colours

Välkommen till Nature of Finland

[Introduktion]     [Tolkning]     [Innehåll]     [Utforskade områden]     [Viktiga fynd]
    [Bibliografi]    [Författarens hemsidor]     [Författarens publikationer]     [Kontakter]
   
[Till huvudsidan]

Last Update: 30 Aug 2020.

Introduktion
Hej, mitt namn är Stephen Mifsud, jag är maltes, född i april 1974, har en finländsk fru från Bennäs (Finland) och är pappa till Miranda Linnea (2006) och Martyn Thor (2009). Jag har studerat botanik och växttaxonomi vid den kungliga botaniska trädgården i Edinburgh och har en magisterexamen från Malta universitet.

Sedan år 2002 har jag kommit till Bennäs några veckor varje sommar för att hälsa på hos min frus släktingar. Jag är en naturalist, web designer och jobbar med botanik åt den maltesiska miljösektorn, samt utför också en del guidade vandringar i naturen. Därför blev jag snabbt intresserad av att studera den vilda floran här i Finland. År 2006 beslöt jag mig för att börja ett litet hobbyprojekt under min vistelse här i Finland - en hemsida tillägnad Finlands natur - www.FinlandNature.com.

Ursprungligen hette den OstrobothniaNature.com men det namnet var för långt och svårt att komma ihåg. Varje år uppdaterar jag denna hemsida med nya arter och foton och hittills har jag mottagit positiv feedback som motiverar mig att fortsätta. I dagsläget finns det på hemsidan nästan 20,000 foton av vilda växter, svampar, mossor och andra levande organismer som finns här i Finland, och ca 500 växtarter och 100 svamparter. Jag vill tacka Alan Outen, Thomas Mariani och Daniele Bolognini för hjälp med identifiering av några svampar.


Tolkning av denna hemsida
Trots det generella namnet Nature of Finland, illustrerar denna hemsida huvudsakligen arter från ett litet område i den mellersta, västra delen av detta stora land. Detta område kallas Österbotten, och största delen av utforskningarna har gjorts i Larsmo och Pedersöre kommuner. De arter som valts ut till denna hemsida är de arter som påträffas vilt, d.v.s. antingen inhemska växter som funnits i Finland innan människan bosatte sig här, eller naturaliserade / främmande arter som introducerats av människan men sedan övergivits och växer själva från år till år utan omvårdnad. Till exempel, hemsidan omfattar inte prydnadsväxter från trädgårdar, om inte dessa växter även hittats i det vilda.


Eftersom jag är botaniker till yrket, är identifieringen av de vaskulära växterna på hemsidan korrekt och terminologin pålitlig. Dock presenterar denna hemsida även ett antal djur (inklusive insekter), mossor, fungi (svampar) och lavar, för vilka identifikationen inte är 100% pålitlig eller i vissa fall helt saknas. Man kan därför hjälpa denna hemsida genom att informera mig om vetenskapliga namn eller korrigering av felaktiga namn. För tillfället är denna hemsida främst att betrakta som ett grafiskt projekt, och pga brist på litterär forskning består informationen hittills endast av artens och familjens namn på latin, engelska och svenska.


Hemsidans innehåll
FinlandNature.com är främst ett fotoalbum över olika typer av organismer i Österbotten, enligt beskrivningen i nästa kapitel. Huvudsidan är indelad i specifika foton av de huvudsakliga ekologiska miljöerna i Finland och 4 huvudsakliga natur album:
 1. Flora (vaskulära växter)
 2. Mossor och lavar (lågväxter)
 3. Fungi
 4. Fauna
 Flora avsnittet är det mest detaljerade och omfattande albumet med mer än 350 arter illustrerade med nästan 4.000 foton! Flora avsnittet är även det enda där arterna kan sorteras antingen enligt alfabetisk order (enligt artnamnet) eller enligt deras botaniska familj. Det botaniska / vetenskapliga, svenska och engelska namnet ges för varje art. Navigationen är översiktlig, men i behov av mera detaljer kan du söka under help file. Klicka på länken här under eller på ett av fotona till höger för att komma till hemsidan.

[Besök huvudsidan]Utforskningsområden och miljöer
När jag är i Finland har jag två huvudsakliga boplatser: min frus föräldrahem i Bennäs (Pedersöre) och sommarstugan i Gloskäret (Larsmo). Därför är de flesta av mina natur-utforskningar baserade på dessa två platser. Ibland gör vi dock utflykter till lite mer avlägsna byar och städer, t.ex. Karleby, Tammerfors, Kemi och även Rovaniemi. Med undantag av Tammerfors var utforskningen på dessa platser dock minimal. Nedan följer en lista av de platser som utforskats och på vilka innehållet av denna hemsida baserar sig.

 • Bennäs (+++)
 • Lövö (+++)
 • Fäboda (++)
 • Jakobstad (+)
 • Munsala (-)
 • Jeppo (+)
 • Esse (-)
 • Larsmo Norra Larsmovägen / Södra Larsmovägen (+++)
 • Larsmo naturstig (+)
 • Gloskäret och dess omgivningar (+++)
 • Tammerfors (++)
 • Rovaniemi (+)
 • Kemi (-)
 • Karleby (-)
 • Vasa (-)
 • Björkö (Replot/Vasa) (+)
Symboler: (+++) Utforskats mycket ofta;    (++) Utforskats medelmåttigt;    (+)Utforskats bara någon enstaka gång och/eller i ett mycket begränsat område;    (-) Utforskats flyktigt endast en eller två gånger
 De ekologiska miljöer som utforskats är vägkanter och vägdiken; längs åar, bäckar och sjöstränder; skogar; skogsmyrar; klippiga havsstränder; sandiga havsstränder; övergivna ängar; vattenvegetation (växter som lever i eller på vatten) och ruderat mark. Mina favoritmiljöer är myrar och sjöstränder / åkanter. Så från denna paragraf får man en uppfattning om vilka typer av miljöer och geografiska regioner denna hemsidas växtarter härstammar från. Hemsidan saknar till exempel de orkidéer och andra växter som påträffas i södra Finland och på Åland, eller fjällvegetationen som finns i Finlands arktiska region. Förutom begränsningen av område är mina utforskningar även tidsmässigt begränsade, eftersom jag alltid besöker Finland mellan juli och mitten av augusti, så de arter som inte blommar under denna period hittas inte under mina utforskningar.

Viktiga fynd
Pga min korta tid i Finland och brist på vetenskapliga källor och kontakter, har jag en mycket bristfällig litterär forskning. Några av de böcker jag använder som min guide (se bibliografi nedan) har dock distributionskartor som ger en bra överblick över distributionen av växtarter i Skandinavien. För att understöda lokala botaniker skriver jag om de upptäckter som jag anser vara viktiga fynd av växter i Österbotten och andra delar av Finland.


1) Platanthera bifolia subsp. latifolia (Skog Nattsviol)
Jag gjorde ett kort besök till kromgruvorna i Kemi, och i ett skogsdike nära gruvorna hittade jag några exemplar. Distributionen av växten är främst i söder, men några få platser är markerade i norr. Den är också ganska vanlig i nästan hela Sverige. Eftersom växten är en orkidée är det ett fynd värt att nämnas.

2) Cardaminopsis arenosa (Sandtrav)
Exemplar hittades vid Bennäs järnvägsstation. Denna växt har en ganska begränsad och fläckig distribution i Finland, och är ganska sällsynt. Den är mycket vanligare i Sverige.

3) Symphytum tuberosum (Gul vallört)
Newspaper Cutting (Osterbottens Tidning 1-Aug-2010) Några få exemplar på två olika ställen upptäcktes vid ett skogsdike längs Norra Larsmovägen, Larsmo. Detta är ett väldigt intressant fynd, eftersom referensböckerna säger att arten bara hittas på några få ställen i södra Sverige och Danmark. Detta rapporterades i en lokaltidning, och enligt den respons som mottagits finns det en liten möjlighet att detta är en av de växter som såtts in i ett parallellt dike i samma område. Larsmo kommun betvivlar dock att detta är en av de växter som valdes för deras planteringar. Tydligen finns det ingen loggbok över vad som såtts in, så statusen för detta fynd är fortfarande oklar,trots att miljön för arten i fråga matchar den miljö i Larsmo där växten hittades - skogskanter eller skuggiga skogshyggen. I vilket fall som helst, växterna växer i det vilda, och eftersom deras status inte är bekräftad borde de skyddas med hänsyn till konservation. Vänligen kontakta mig via email om ni har mera information om denna växtart. Denna nyhet publicerades i Österbottens Tidning söndagen den 1 augusti 2010, klicka på följande länkar för att läsa hela artikeln.[Tidning 1]   [Tidning 2]
Newspaper cutting (Osterbottens Tidning 1-Aug-2010)

4) Jasione montana (Blåmunkar), Viscaria vulgaris (Tjärblomster), Centaurea jacea (Rödklint) och Verbascum thapsus (Kungsljus)
Alla dessa arter hittades i ett brett dike längs Norra Larsmovägen, Larsmo. Det är mycket troligt att dessa växter såddes in av Larsmo kommun i det breda diket (se punkt 3 ovan). I vilket fall som helst är dessa växter ganska sällsynta i Österbotten, särskilt Jasione montanum som bara återfinns i södra och sydöstra Finland samt södra Norge och Sverige.

5) Jul 2011 - Melampyrum nemprosum (Natt och dag) (Swedish translation soon ...)
This species is barely found in South of Finland, and have never been reported from Ostrobottnia. So far, this is the northern-most record for Finland according to VäxtAtlas

6) Jul 2011 - Linaria repens (Strimsporre) (Swedish translation soon ...)
Five plants were found in in gravel-soil near Bennas train station on the 28th of July 2011 and their discovery is important both because the species is very rare in Finland (few populations restricted to the south) and more importantly, according to it is the first record for Ostrobottnia.

7) Jul 2011 - Senecio sylvaticus (Bergkorsört) (Swedish translation soon ...)
This species is distributed in South Finland, and only very few records are from Ostrobottnia, A population was found in Bennas, close to the railway station

8) Jul 2011 - Rumex obtusifolius subsp. sylvestris (Tomtskräppa), (Swedish translation soon ...)
Few specimens were found close to Hikaro beach, Larsmo/Kokkola while a larger group of specimens were spotted in the what-so-called 'fun islands' in Oulu. Since the fruit lack distinct teeth, plants of both populations are attributed to subsp. sylvaticus

9) Jul 2011 - Hyoscyamus niger (Bolmört), (Swedish translation soon ...)
Two specimens were found together with my friend Harald Holmstrom in the harbour of Sveaborg, Helsinki. This is a declining and rare species for Finland, restricted to the Southern Parts.

10) Jul 2011 - Stellaria fennica (Finnstjärnblomma) (Swedish translation soon ...)
A rare subendemic species that is confined to the North-Eastern part of Finland as well in Norrbotten (Sweden) and North-West Russia. It is closely related to kärrstjärnblomma (Stellaria palustre) but the latter does not have leaves and stem margins with tiny saw-like teeth. A population was found in Bennas, along a forest margin close to the railway.

11) Jul 2011 - Salicornia europaea (Glassort) (Swedish translation soon ...)
One population was found and referred to me by Birthe Wistbacka from Hällan, while a second population with better and larger specimens was found later found by me when I explored this area on 25th July 2011. This second population was shown to Birthe on the 14th August 2011.


Bibliografi
Följande böcker har hjälpt mig vid identifikation, namn och annan information om de växtarter som presenteras på denna hemsida.

 1. Bo Mossberg & Lennart Stenberg (2003 ) - Den nya Nordiska Floran, Stockholm
 2. Tutin et al (1993, 1968, 1972, 1976, 1980) - Flora Europaea Vol I(rev2), II, III, IV & V, Cambridge, UK
 3. Tom Cope & Alan Gray (2009) - Grasses of the British Isles, UK
 4. Mogen Skytte Christiansen, Edward Krusenstjerna & Mats Waern (1976) - Itiökasvit värikuvina, Helsinki.
 5. Ivar Elvers (1981) - Gräsflora i färg, Uppsala.
 6. Bo Nylen (1993) - Suomen Ja Pohjolan Kasvit, Helsinki.
Special thanks also to Christian Cachia Zammit for identifying some species of birds, to Richard Lansdown for further determinations in some aquatic and wetland plants especially Sparganiums, and to many members of online fora and facebook groups who helped in some way or other.


Författarens övriga hemsidor
Besök gärna mina övriga hemsidor som är relaterade till naturen


Kontakter
För tillfället kan ni kontakta mig på någon av email adresserna nedan. Ni kan skriva på svenska eller engelska. Vänligen ange ifall ni vill ha svar på svenska, men det underlättar om ni kan läsa svaren på engelska! Hittills finns det ingen gästbok på hemsidan, men ni kan ändå skicka feedback angående hemsidan via email, oberoende om det är positiv feedback eller konstruktiv kritik. Vänligen kontakta mig också ifall ni tror att något namn är fel, eller om ni vet namnet på någon oidentifierad art. Donationer är välkomna, och kan göras via paypal till adressen marz/@/nextgen.net.mt (avlägsna //)

  Avlägsna \ / om ni kopierar och klistrar email adresserna, eller klicka helt enkelt på länkarna.


Finsk Nackros (Nymphaea tetragona)
Linnea
Fjaril
Mossar
Jungfru Nycklar / Dactylorhiza maculata s.l.
Nattviol / Platanthera bifolia
Lichen mator
Tall Skog
Gökblomster
Svärdlilje
Agalenatea
Damesfly
Amanita muscaria
Hallon
Lake shore

| Last update: 10/08/2010 | Wild Plants of the Maltese Islands | Nature Tours and Walks in Malta | Churches and Chapels in Gozo